Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen & Definities
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van De Fotograaf.
1.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat alleen schriftelijk én voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
1.3  De Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
1.4 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door De Fotograaf aan Wederpartij medegedeeld.
1.5 Indien de Wederpartij een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij/zij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
1.6 Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand, tenzij bij wet anders blijkt.
1.7 Op alle rechtsverhoudingen tussen De Fotograaf en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
1.8 De Fotograaf is de ‘(verwerkings)-verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens.
1.9 De Fotograaf behandelt persoonlijke gegevens van Wederpartij strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.
1.10 Definities:
Beelddragers: de drager waarop een fotografisch werk is vastgelegd.
Fotoreportage: de afgesproken Overeenkomst tussen De Fotograaf en Wederpartij.
Bruidsreportage: omschreven zoals op www.nicoleoosterhuis.nl.
De Fotograaf: Nicole Oosterhuis Photography in de zin van art. 6:231 sub b BW.
Wederpartij: de Wederpartij in de zin van art. 6:231 sub c BW.
Offerte: alle aanbiedingen van De Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Wederpartij
Annuleren: beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst.
Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de Wederpartij.
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

2. Offerte & aanbetaling
2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De Fotograaf heeft het recht tot twee dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. De offerte is op maat gemaakt voor de Wederpartij en is niet overdraagbaar. De offerte is geldig voor een periode van twee weken, tenzij anders overeengekomen.
2.2 Wanneer de Overeenkomst tot stand is gekomen kan De Fotograaf een aanbetaling vragen ter hoogte van een nader overeen te komen bedrag, met een maximum van 25% van het totaalbedrag,  welke binnen een termijn van twee weken dient te worden voldaan.
2.3 Indien deze betaling, om welke reden dan ook, door de Wederpartij niet (tijdig) wordt verricht, behoudt De Fotograaf zich het recht voor haar prestaties op te schorten, zelfs indien dit leidt tot het niet meer na kunnen komen van deze verplichtingen.
2.4 Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, eerder dan oorspronkelijk door partijen beoogd wordt beëindigd heeft de Wederpartij geen recht op teruggave van de aanbetalingssom, tenzij de oorzaak van deze vroegtijdige beëindiging redelijkerwijs voor rekening van De Fotograaf dient te komen.

3. Factuur en betaling
3.1 De Fotograaf zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedrag een schriftelijke factuur sturen aan Wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
3.2 De betalingstermijn bedraagt, tenzij anders overeengekomen, 14 dagen na factuurdatum en ontvangt Wederpartij uiterlijk 14 dagen voor het aangaan van de Fotoreportage.
3.3 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan De Fotograaf, nadat de Wederpartij hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Wederpartij opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
3.4 De beelddragers worden pas geleverd wanneer de factuur is voldaan.

4. Annulering en opschorting
4.1 Indien Wederpartij niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de Overeenkomst verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn terwijl dit voor uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, is De Fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de Overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4.2 Bij ontbinding van de Overeenkomst door Wederpartij brengt Fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. Bij annulering binnen 6 maanden -in het geval van Bruidsreportages- voor de trouwdatum zal er 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening worden gebracht, binnen 3 maanden voor de trouwdatum zal er 75% van de overeengekomen totaalprijs in rekening worden gebracht en binnen 1 maand voor de trouwdatum zal er 100% in rekening worden gebracht. worden gebracht
4.3 In geval van overmacht waardoor het voor De Fotograaf niet mogelijk is de Overeenkomst zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal De Fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende Fotograaf, of, indien mogelijk, een nieuwe datum overeenkomen.
4.4 Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de Overeenkomst op de overeengekomen datum uit te voeren, zal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
4.5 Bij het verplaatsen van de trouwdatum -in het geval van bruidsreportages- wordt er in onderling overleg gekeken naar een nieuwe datum. Indien Wederpartij kiest voor een datum waarop De Fotograaf niet beschikbaar is, mag De Fotograaf in alle gevallen 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening brengen.

5. Uitvoering
5.1 Uit iedere Fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. De Fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s. De Fotoreportage is pas compleet nadat De Fotograaf deze selectie heeft gemaakt. De Fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens De Fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
5.2 In alle andere gevallen dan de Bruidsreportage, wordt er door de Wederpartij uit de vooraf gekozen selectie van De Fotograaf, het aantal foto’s gekozen welke vooraf zijn afgesproken of zoals te vinden op www.nicoleoosterhuis.nl. Deze foto’s ontvangt Wederpartij op hoge resolutie. Overige foto’s uit de selectie van De Fotograaf kunnen gekocht worden door Wederpartij voor € 10,- per foto.
5.3 Binnen de overeengekomen termijn na de Fotoreportage ontvangt u de foto’s online of per USB. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
5.4 Voor de Fotoreportage wordt een afspraak gemaakt die voor De Fotograaf en de klant beiden schikt. In geval van een buiten reportage en  slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de Fotoreportage worden afgezegd door De Fotograaf of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande Fotoreportage besloten (of eventueel de avond van te voren).
5.5 Eventuele reiskosten van De Fotograaf zijn in alle andere gevallen dan de Bruidsreportage niet bij de prijs van een Fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
5.6 Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.

6. Cadeaubonnen
6.1 Een cadeaubon is alleen verkrijgbaar bij De Fotograaf. De cadeaubon is een bon vanaf 5,- euro of zelf te bepalen bedrag, gepersonaliseerd.
6.2 De cadeaubon kan niet retour genomen worden en niet worden ingewisseld voor geld.
6.3 De cadeaubon mag door Wederpartij worden geschonken of verkocht aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
6.4 Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door De Fotograaf.
6.5 De cadeaubon kan worden besteed aan een Fotoreportage, meerdere cadeaubonnen kunnen tegelijk worden gecombineerd.
6.6 De waarde van de bon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
6.7 Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. Wederpartij ontvangt geen geld of tegoed retour indien de bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

7. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
7.1 Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s, schriftelijk aan De Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
7.2 Het is niet mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
7.3   Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
7.4 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door De Fotograaf geleverd zijn.
7.5 U bent tijdens de Fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op De Fotograaf. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet door De Fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
7.6 Deelname aan een Fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

8. Auteursrechten & Publicaties
8.1 Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan De Fotograaf toegeschreven worden) van alle Fotoreportage(s) blijven altijd in het bezit van De Fotograaf. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact op met De Fotograaf
8.2 Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van De Fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk en niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij De Fotograaf.
8.3 Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met De Fotograaf (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van De Fotograaf kunnen tonen.
8.4 De Fotograaf mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden; zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, tijdschrift. De Fotograaf is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien kan dit overlegd worden. Wil de klant vrijwel geen enkele foto online, zal tegen extra kosten een alternatief worden gevonden.
8.5 Indien u tekst- of beeldmateriaal van De Fotograaf wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met De Fotograaf. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
8.6 Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto  te worden: “Foto: Nicole Oosterhuis (Photography)” of “Foto: www.nicoleoosterhuis.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt De Fotograaf een extra vergoeding toe van minimaal 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
8.7 Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van De Fotograaf nog niet voldaan of anderszins niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met De Fotograaf dan ook.

 

© Nicole Oosterhuis Photography – geüpdatet versie oktober 2020